vaandel

        

Art. 1 Tarieven:
De shortlease tarieven zijn in Euro’s, exclusief BTW en brandstof. Shortleasegoedkoop behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen.

Art. 2 Componenten:
De shortlease tarieven zijn inclusief:
• In het leasecontract vastgelegd jaarkilometrage. Maandkilometrage is jaarkilometrage gedeeld door 12
• Onderhoud, reparatie en banden
• Compleet verzekeringspakket
• 24-uurs alarmservice
• Vervangend vervoer bij reparatie en onderhoud na 24 uur
• Groene kaart

Art. 3 Duur van de overeenkomst:
3.1 De minimale looptijd is vastgelegd in het leasecontract (artikel 3 b). De looptijd wordt na de minimum looptijd stilzwijgend met telkens één week verlengd. De maximale looptijd is onbeperkt. Een shortlease maand wordt gesteld op 30 dagen, onafhankelijk van de kalendermaand.
3.2 Ingeval de klant zijn of haar financiële verplichtingen uit de shortleaseovereenkomst niet nakomt, is Shortleasegoedkoop gerechtigd om de overeenkomst per direct te beëindigen, indien en voor zover de klant zijn betalingsachterstand niet binnen 7 dagen na sommatie hiertoe heeft ingehaald.

Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand indien de daartoe bestemde offerte door de klant volledig en juist is ingevuld en rechtsgeldig is ondertekend en deze door Shortleasegoedkoop  is geaccepteerd.  Shortleasegoedkoop  behoudt zich het recht voor een door de klant ondertekende offerte zonder nadere toelichting te weigeren.   De klant verklaart middels ondertekening van de overeenkomst tekeningbevoegd te zijn.

Art. 5 Betaling:
De  klant  zal  de  maandelijkse leaseprijs maandelijks bij  vooruitbetaling op  de eerste van de maand voldoen. De leaseprijs over een gedeelte van de maand zal pro rata worden berekend. De klant machtigt hiertoe Shortleasegoedkoop tot het incasseren van de maandelijkse leaseprijs van de in het leasecontract genoemde bank- of girorekening.

Art. 6 Niet tijdige betaling:
De klant is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien de automatische incasso niet  is  geslaagd. Shortleasegoedkoop  is  alsdan  gerechtigd een bedrag van € 25,00 ter zake van administratiekosten in rekening te brengen en, indien de achterstallige betaling na sommatie niet door de klant wordt voldaan, de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke incassokosten 15% van de openstaande vordering in hoofdsom bedragen, met een minimum van € 150,00.

Art. 7 Meerkilometers:
Voor meerkilometers wordt een prijs per kilometer berekend, zoals overeengekomen in het leasecontract. Indien de meerkilometers meer bedragen dan 10% van het overeengekomen kilometrage, is Shortleasegoedkoop gemachtigd de tariefstelling met terugwerkende kracht aan te passen naar de werkelijke kilometrage met het daarbij behorende leasebedrag.

Art. 8 Haal- en brengservice:
Shortleasegoedkoop levert bij aanvang van de leasetermijn de auto af en haalt de auto bij beëindiging van de leasetermijn weer op. Shortleasegoedkoop  brengt hiervoor kosten in rekening zie staffel haal en breng kosten.

Art. 9 Verzekeringen
De maandelijkse leaseprijs is inclusief de volgende verzekeringen:
• Wettelijke aansprakelijkheid en volledig casco,
• Er is een eigen risico bij een niet-verhaalbare schade van toepassing.
• Ongevallen inzittenden voor het maximaal aantal zitplaatsen van de auto

Art. 10 Alarmservice
Bij pech onderweg kan de klant een beroep doen op de alarmservice. Deze kan 7 dagen in de week, 24 uur per dag worden bereikt. Het lidmaatschap van andere hulpdiensten is hierdoor overbodig.

Art. 11 Vervangend vervoer
Bij reparatie, onderhoud of het herstel van schade, welke langer duurt dan 24 uur, heeft de klant recht op vervangend vervoer.

Art. 12 Borg
De borg bedraagt twee maandtermijnen exclusief BTW.(zie website)oorafgaand aan de ter beschikking stelling van het voertuig te worden voldaan. Na inlevering of beëindiging van de shortlease overeenkomst zal de borg worden teruggestort, dan wel worden verrekend met andere openstaande kosten voortgekomen uit hetzelfde leasecontract .Rentevergoeding uit deze borg is niet terug te vorderen.

Art. 13 Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst kan na het verstrijken van de minimumduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één week door zowel de klant als Shortleasegoedkoop  schriftelijk worden opgezegd. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging stuurt Shortleasegoedkoop aan de klant een schriftelijke bevestiging daarvan. Daarnaast is Shortleasegoedkoop ten aller tijde gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen, indien en voor zover de klant zijn financiële verplichtingen ondanks een remedieperiode van 7 dagen niet nakomt en/of de klant het geshortleasde voertuig niet conform voorwaarden (tijdig) laat onderhouden en/of zodanig met het geshortleasde voertuig omgaat dat er sprake is van oneigenlijk gebruik c.q. gebruik met schade tot gevolg hebbende.

Art. 14 Voorwaarden
Bij het aangaan van een overeenkomst met  Shortleasegoedkoop accepteert de klant deze algemene   voorwaarden zoals hier vermeld. Shortleasen van de voertuigen vindt plaats op basis van klasse. Getracht wordt om met eventuele voorkeuren rekening te houden. De klant is afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig. De lijst met merken en types is slechts indicatief en kan gedurende de periode wijzigen.

Art. 15 Aansprakelijkheid Shortleasegoedkoop
Shortleasegoedkoop is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen voortvloeiende uit het gebruik van de geshortleasde voertuigen. Ingeval vastgesteld mocht worden dat Shortleasegoedkoop  aansprakelijk is voor enige schade geleden door de klant, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de klant in het desbetreffende jaar aan leasepenningen aan Shortleasegoedkoop is voldaan met betrekking tot het desbetreffende voertuig en in alle gevallen tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Shortleasegoedkoop  in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd. Shortleasegoedkoop is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of consequentiële schade en/of verliezen.

Art. 16 Aansprakelijkheid klant
De klant blijft volledig aansprakelijk voor alle schade, zowel direct als indirect, door hem of haar veroorzaakt tijdens en/of door het gebruik van het geshortleasde voertuig, voor zover niet gedekt door de door Shortlease afgesloten verzekering. Dit ongeacht of dit gebruik door hem zelf plaatsvindt of door (onbevoegde) derden. Eventuele premieverhogingen betreffende de verzekering van het geshortleasde voertuig mogen door Shortleasegoedkoop BV aan de klant worden doorbelast.

Art. 17 Verrekening en opschorting
Het is de klant niet toegestaan enige vordering op Shortleasegoedkoop te verrekenen met enige vordering van Shortleasegoedkoop op de klant, tenzij Shortleasegoedkoop hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
Opschorting van betaling is niet toegestaan.

Art. 18 Onverbindend / ongeldig verklaring
Ingeval een bepaling uit deze algemene voorwaarden rechtens ongeldig wordt verklaard blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. De ongeldig verklaarde bepaling zal alsdan eveneens worden vervangen door een wel toegestane bepaling, welke zoveel als toegestaan is eenzelfde strekking zal hebben als de ongeldig verklaarde bepaling.

Art. 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle shortlease overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om eventuele geschillen tussen partijen te beslechten.

 


footer

© WebdesignZaanstad